วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

มอบหมายให้ นายสันติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการบริการร่วมกับหน่วยงานอื่น

โดยมีคณะครู นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และ นักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ร่วมกันบริการชุมชน ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

<p>

</p>