วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

งานวางแผนงานและความร่วมมือ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา-2565-2568 

 

-แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 

-รายงานการปฎิบัติงานแผนปฏิบัติราชการ

รายงานการปฎิบัติงานแผนปฏิบัติราชการปี 2564

รายงานการปฎิบัติงานแผนปฏิบัติราชการปี 2565 

 

-ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา 2563

ข้อมูลสถานศึกษา 2564

 

-รายงานผลการส่งวิจัยครู

รายงานผลการส่งวิจัยครู 64 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่  2

รายงานผลการส่งวิจัยครู 65 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่  2

รายงานผลการส่งวิจัยครู 66 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่  2

 

-รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ

รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ ปีการศึกษา 2565

 

โครงานวิทยาาสตร์ 2567  ระดับ ปวช


-โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบไฟฟ้า
-โครงงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย
-โครงงานการศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมของพลาสติกในแผ่นพื้นปูทางเท้า


โครงานวิทยาาสตร์ 2567  ระดับ ปวส

-โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกเปลี่ยนสีได้จากสารสกัลดอกดาหลา
-โครงงานอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สอเนกประสงค์

-โครงการพัฒนาชาสมุนไพรจากพริกจินดาแดง